Zbatimi

1. Vendosja e procedurave për operacionin aktual operativ

1.1 NDËRMARRJA E AKTIVITETEVE PËR TË PËRMIRËSUAR PERFORMANCËN ENERGJETIKE NË BAZA DITORE

Në këtë fazë, zbatohen masa për të kursyer energji dhe për të përmirësuar performancën energjetike. Është pjesë e ciklit të përmirësimit të vazhdueshëm së bashku me fazën tjetër të “kontrollit”, ku do të bëhet kontroll i sistemit dhe performancës energjetike.

Read more >>

1.2 Vendosja e kontrolleve operacionale

This is the phase where you operate your energy using equipment and where there is often significant opportunity to affect the organization’s energy performance. Many organizations assume that if they purchase energy efficient equipment then their operations will automatically be energy efficient.

Read more >>

1.3 Menaxhimi

How your equipment and energy using processes are operated can have a very significant effect on your energy performance.
Each SEU needs to have its critical operating parameter listing developed during the planning phase.

Read more >>

1.4 Mirëmbajtja

• Mirëmbajtja e planifikuar parandaluese duhet të kryhet në përputhje me rekomandimet e prodhuesit. Kjo kërkon planifikimin, kompletimin dhe regjistrimin e aktiviteteve të mirëmbajtjes.

Read more >>

2. Ndërtimi i kompetencave dhe vetëdijësimi i stafit

Të gjithë personat të ndikojnë në performancën energjetike, sidomos ata që mund të ndikojnë në performancat e KDE-së suaj, të jenë kompetent në mënyrë adekuate dhe të vetëdijshëm për rolin.  Për ta arritur këtë, ata duhet të trajnohen siç duhet.
Zbatimi i këtij trajnimi është shpesh aktiviteti më i mundimshëm gjatë zbatimit të një SME funksionale, për sa i përket kohës që punonjësit duhet ta ndajnë, për të vizituar trajnimin, dhe për sa i përket kostos së angazhimit të trajnuesve.

2.1 VETËDIJËSIMI

Të gjithë punonjësit dhe kryerësit e shërbimeve duhet të jenë të vetëdijshëm, për drejtimin e organizatës drejt përmirësimit të performancës energjetike.

Read more >>

2.3 Kompetenca

Menaxhmenti i organizatës/kompanisë/institucionit ka përgjegjësinë të sigurojë, që të gjithë njerëzit që punojnë për të, të jenë kompetentë për të kryer rolet dhe detyrat e tyre bazuar në kriteret e duhura për arsimimin, trajnimin, aftësitë ose përvojën.

Read more >>

3. Zbatimi i planeve të veprimit

Si pjesë e zbatimit të SME-ve në baza ditore, duhet të kontrollohet nëse pikat që janë në linjë për përfundimin e planit të veprimit, janë parashikuar, kompletuar dhe nëse është konfirmuar që ato kanë përfunduar siç është planifikuar.
Arsyet e dështimit në zbatimin e aktiviteteve janë të ndryshme dhe të shumta, por këtu janë paraqitur disa probleme që shpesh ndodhin:

Read more >>

4. Projektimi i efikasitetit energjetik

Është shumë më e lehtë dhe më e lirë të inkorporohen performanca të mira energjetike në një proces, ose fabrikë të re, që nga fillimi sesa t’i modifikoni ato më vonë. Gjëja më e rëndësishme është të rishikoni specifikimin dhe fushën e pajisjeve, ose procesi që kërkohet që nga fillimi.

4.1 PROJEKTIMI EFIKAS ENERGJETIK (PEE)

Hapat e mëposhtëm mund të ndiqen, si pjesë e një qasjeje sistematike për PEE.

Read more >>

4.2 Lëshimi në funksion

Gjatë lëshimit në funksion, qëllimi është që pajisjet ose sistemi i instaluar të funksionojë në përputhje me specifikimet e projektuara.

Read more >>

4.3 Communication

Personeli operativ, inxhinierët, mbikëqyrësit, operatorët, etj., duhet të jenë plotësisht të njohur me qëllimin e projektuar të sistemeve, që ata menaxhojnë.

Read more >>

5. Përcaktimi i procedurave të prokurimit dhe specifikimeve gjatë blerjes së pajisjeve

Procesi i prokurimit në organizatën tuaj ndikon ndjeshëm në sasinë e energjisë, që ju konsumoni dhe në kostot financiare që rezultojnë prej saj. Kjo duhet të merret parasysh gjatë zhvillimit të metodologjisë së prokurimit.

5.1 SERVICES

Most organizations routinely procure the services of other companies to help them with a variety of tasks.

Read more >>

5.2 Pajisjet

Kur prokuroni pajisje që konsumojnë energji, duhet të hulumtohet potenciali për alternativa me konsum më të ulët të energjisë.

• A keni politikë për blerjen e poçeve të reja dhe zëvendësimin e atyre ekzistuese? Brenda projekteve, shpesh prokurohet opsioni më i lirë dhe më pas zëvendësohet gjatë operimit.

Read more >>

5.3 Energjia

Prokurimi i energjisë mund të jetë një temë komplekse, veçanërisht në tregjet e lira dhe konkurruese të energjisë.
Parimet kryesore (në varësi të nevojave) për përmirësimin e metodologjisë suaj të prokurimit janë:
• Hulumtimi paraprak i furnitorëve të mundshëm, që mund të plotësojnë nevojat tuaja për secilin prej energjensëve të kërkuar.

Read more >>

Our partners