Kontrolli

1. Përcaktimi i funksionalitetit të sistemit

Kontrolli – A e përmirësoni performancën dhe kurseni energji, apo jo? Nëse jo, pse dhe çfarë duhet të bësh për ta përmirësuar atë.

Read more >>

2. Matja, monitorimi dhe analiza

2.1 MONITORIMI DHE MATJA

Karakteristikat kryesore të një sistemi të menaxhimit të energjisë duhet patjetër të monitorohen dhe maten. Këto karakteristika kryesore përfshijnë:

Read more >>

2.2 Analiza (monitorimi dhe vendosja e objektivit)

Analiza transformon të dhënat në informacione të dobishme mbi bazën e të cilave merren masat. Në një numër rrethanash, përshkrimet në tabelat standarde janë mjaft të përshtatshme.

Read more >>

3. Kalibrimi i instrumenteve

Për monitorim dhe matje të besueshme, pajisjet e përdorura duhet të sigurojnë të dhëna të sakta. Një gabim i një shkalle Celsius në temperaturën e avullimit të një frigoriferi mund të shkaktojë një ndryshim prej 3 për qind në përdorimin e energjisë.

Read more >>

4. Vlerësimi i pajtueshmërisë me kërkesat ligjore dhe të tjerat

Që të përcaktohet pajtueshmëria ligjore dhe pajtueshmëri tjera duhet të bëhen kontrolle rutinë. Disa herë gjatë vitit duhet të rishikoni listën e kërkesave, për të përcaktuar nëse veprohet ndaj të njëjtave.

Read more >>

5. Zbatimi i kontrolleve të brendshme, mospërputhja, korrigjimet, masat korrigjuese dhe parandaluese

5.1 ZBATIMI I KONTROLLEVE TË BRENDSHME

Qëllimi i kontrollit të brendshëm është të kontrollojë, nëse sistemi i menaxhimit të energjisë (SME) po funksionon ashtu siç është menduar.
Kontrolli i brendshëm i SME-s është një rishikim i pavarur, sistematik i një pjese, ose i gjithë SME-s së organizatës.

Read more >>

5.2 Mospërputhja, korrigjimet, masat korrigjuese dhe parandaluese

Mospërputhja përcaktohet si dështim për të përmbushur një kërkesë specifike ose kusht.
Procesi i korrigjimit, masave korrigjuese dhe parandaluese është një mënyrë për të korrigjuar çdo devijim nga kërkesat.

Read more >>