Sistemi i menaxhimit të energjisë

SHKURTIMISHT MBI SISTEMIN E MENAXHIMIT TË ENERGJISË

Çfarë paraqet sistemi i menaxhimit të energjisë (EnMS)?

  • EnMS tregon se si organizata e menaxhon personalin e saj, të dhënat e konsumit të energjisë dhe teknologjinë për të përmirësuar performancën energjetike;
  • EnMS paraqet zbatimin e praktikave të mira në aktivitetet e përditshme për të zvogëluar konsumin e energjisë;
  • EnMS paraqet një grup procesesh të biznesit që sigurojnë zbatimin optimal të resurseve në dispozicion dhe rolet dhe përgjegjësitë e qarta të të gjithë anëtarëve të personalit;
  • EnMS përfshin ndryshimet në menaxhmentin e menaxhimit të energjisë;
  • EnMS bazohet në rrethin për zhvillimin e përkushtimit të vërtetë në pranimin e nevojës për ndryshim dhe mbështetje nga menaxhmenti i lartë;
  • EnMS kërkon zhvillimin e grupit të planeve për të përmirësuar performancën;
  • EnMS ka nevojë për qasje koherente për zbatimin e ndryshimeve, projekteve dhe iniciativave të tjera për përmirësimin e performancës;
  • EnMS kërkon verifikimin e përmirësimeve dhe kontrollimin se sistemi funksionon si duhet;

 Informata shtesë mbi Sistemin e Menaxhimit të Energjisë
Motivi për prezantimin e Sistemit të Menaxhimit të Energjisë (ang. Energy Management System, EnMS), i cili, më e rëndësishme, i përmbush kërkesat e standardit ISO 50001, del nga Marrëveshja e Parisit për Ndryshimet Klimatike të vitit 2015 (lidhja, https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement), i cili përfshin 195 vende në planin global të veprimit për të kufizuar rritjen e temperaturës globale mesatare deri në 2 оС.

Futja e EnMS bazohet në ciklin e përmirësimit të vazhdueshëm, përkatësisht parimin e mirënjohur Planifiko – Bëj – Kontrollo – Vepro, me një qëllim të thjeshtë – kursimet energjetike dhe financave, me zvogëlimin e njëkohësishëm të emisionit të gazeve serë dhe zvogëlimin e ekspozimit ndaj ndryshimit të çmimit të energjisë.

EnMS-ja e integruar mundëson që institucionet qeveritare, organizatat, ndërmarrjet, sektori publik dhe privat të ndjekin dhe kontrollojnë në mënyrë efektive konsumin e energjisë, t’i detektojnë fushat e mundshme të kursimit të energjisë dhe t’i ulin shpenzimet. EnMS-ja e vendosur është një grup politikash, procedurash dhe procesesh biznesi të zbatuara me qasjen metodologjike dhe të organizuar me qëllim që, në përgjithësi, të përmirësojnë efikasitetin energjetik dhe të lehtësojnë kalimin drejt një alternative me përmbajtje të ulët të karbonit. Sistemi i menaxhimit të energjisë është një grup masash organizative dhe teknike të zbatuara për të përmirësuar performancën energjetike, të bazuar në ndjekjen e vazhdueshme dhe përkushtimin për të ndryshuar në mënyrë që të arrihen rezultatet afatgjata.

 

Read more >>


 

Partnerët tanë