Проверка

1. Одредување на функционалноста на системот

Проверка – Дали ги подобрувате перформансите и заштедувате енергија или не? Ако не, зошто и што треба да направите да го подобрите тоа.

Read more >>

2. Мерење, следење и анализа

2.1 СЛЕДЕЊЕ И МЕРЕЊЕ

Клучните карактеристики на еден систем за управување со енергија мора да се следат и мерат. Во тие клучни карактеристики спаѓаат:

Read more >>

2.2 Анализа (следење и одредување на таргети)

Анализата ги трансформира податоците во корисни информации врз основа на кои се преземаат мерки. Во голем број на околности, стандардните табеларни прикази се сосема соодветни.

Read more >>

3. Калибрација на инструменти

За веродостојно следење и мерење, опремата која се употребува треба да дава прецизни податоци. Грешка од еден степен целзиусов во температурата на испарување на еден ладилник може да предизвика 3 процентна варијација во користењето енергија.

Read more >>

4. Оценка на усогласеноста со законските и други барања

За да се утврди законската и друга усогласеност потребно е да се вршат рутински проверки. Одреден број пати во текот на годината треба да направите преглед на листата на барања за да утврдите дали се постапува согласно на истите.

Read more >>

5. Спроведување на интерни проверки, неусогласености, корекции, корективни и превентивни мерки

5.1 СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИНТЕРНИ ПРОВЕРКИ

Целта на интерната проверка е да се провери дали системот за управување со енергија (СУЕ) функционира според замисленото.
Интерна проверка на СУЕ претставува независен, систематски преглед на дел или на целиот СУЕ на организацијата.

Read more >>

5.2 Неусогласености, корекции, корективни и превентивни мерки

Неусогласеност се дефинира како неуспех да се исполни конкретно барање или услов.
Процесот на корегирање, корективни и превентивни мерки е начин да се поправат било кои отстапувања од барањата.

Read more >>

Наши партнери