Посветеност

1. Внатрешна проценка

Еден од првите чекори кој треба да се превземе кога се воведува систем за управување со енергија во рамки на организацијата е да се провери тековното ниво на управување со енергија во истата. Целта на таквата внатрешна проценка е да се идентификуваат главните приоритети на организацијата во однос на процесот на спроведување.

Read more >>

2. Обезбедување на посветеноста од највисокото раководство и Бизнис Случај

2.1 ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОСВЕТЕНОСТА ОД НАЈВИСОКОТО РАКОВОДСТВО

За системот за управување со енергија да биде делотворен, од пресудна важност е да постои целосна посветеност од страна на највисокото раководство на организацијата. Таа посветеност може да се искаже преку потпишување на енергетска политика.

Read more >>

2.2 Градење на деловни аргументи во полза на спроведување на СУЕ

Одлука за воведување на систем за управување со енергија ќе биде донесена само доколку највисокото раководство е убедено дека има придобивки од подобрувањето на енергетската состојба.

Read more >>

3. Утврдување на опсег и граници

Неопходно е да се дефинира што ќе биде опфатено со системот за управување со енергија (СУЕ).

Read more >>

4. Назначување на претставник на раководството, улоги, одговорности и овластувања

4.1 НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПРЕТСТАВНИК НА РАКОВОДСТВОТО

Претставникот на раководството е одговорен за воспоставување, спроведување и подобрување на системот за управување со енергија и на него/неа му/ѝ се доделуваат соодветни овластувања и неопходни ресурси за успешно да ја оствари задачата.

Read more >>

4.2 Улоги одговорности и овластувања

Успешното спроведување на систем за управување со енергија зависи од посветеноста и напорите на целокупниот кадар на сите нивоа на организацијата. Во текот на фазата на планирање се идентификуваат луѓето кои директно и индиректно влијаат врз потрошувачката на енергија во организацијата и потребите за обучување на истите.

Read more >>

5. Формирање на тим за управување со енергија

Зависно од големината на организацијата треба да се разгледа опцијата за формирање на тим за управување со енергија. Тимот има улога да помага на претставникот на раководството при спроведување на системот за управување со енергија и честопати тоа е првиот конкретен чекор кон промена на односот на организациската култура кон енергијата.

Read more >>

6. Дефинирање на енергетска политика

Објавата на енергетска политика претставува официјален документ со кој највисокото раководство ја покажува својата посветеност и поддршка за системот за управување со енергија и континуирано подобрување на енергетските перформанси.

Read more >>

7. Воспоставување на структура за спроведување на СУЕ и градење на организациска свесност

7.1 ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА СТРУКТУРА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СУЕ

За спроведување на успешен СУЕ, потребно е да се достигне одредено ниво на развиеност на планирањето и проектното управување.

Read more >>

7.2 Градење на организациска свесност

Важно е сите вработени лица и подизведувачи во рамки на организацијата да бидат свесни за посветеноста на организацијата за подобрување на енергетските перформанси.

Read more >>

8. Разбирање на улогата на комуникацијата, контрола на документите и записите

8.1 РАЗБИРАЊЕ НА УЛОГАТА НА КОМУНИКАЦИЈАТА, ДОКУМЕНТИТЕ И ЗАПИСИТЕ

За ефективно раководење и функционирање на СУЕ неопходно е да се врши постојано документирање.  Подолу е наведена листа на вообичаени документи:

Read more >>

8.2 Контрола на документи

Организациите понекогаш се соочуваат со потешкотии околу наоѓањето на важни документи, технички цртежи и прирачници за работа, затоа белешките подолу треба да помогнат да се воспостави едноставен систематски метод на управување со документите за да се избегне оваа неповолна ситуација. Не е важно дали документите се на хартија или во електронска форма.

Read more >>

8.3 Контрола на записи

Целта на водењето записи е да има документ на кој може да се упатите кога треба да се провери нешто што се случило во минатото. Примери за записи се планови за обука, книги на оператори, акциски планови, извештаи, записници од состаноци и други.

Read more >>

Наши партнери