Информативна платформа за секторот индустрија:
најдобри практики од областа на
енергетската ефикасност

slider

Јавен повик за апликации за Техничка помош (ТП) и Финансиска поддршка (ФП) за спроведување на Проекти за енергетска ефикасност во индустријата (ЕЕИ)

повеќе

Управување со енергија во секторот индустрија

Ресурси и алатки за спроведување на активности