8. Kuptimi i rolit të komunikimit, kontrollit të dokumenteve dhe të shënimeve

8.1 Kuptimi i rolit të komunikimit, kontrollit të dokumenteve dhe të shënimeve

Për menaxhim dhe funksionim efektiv të SME-së, është e nevojshme të bëhet dokumentim i vazhdueshëm.Më poshtë është një listë e dokumenteve të zakonshme:

 • Politika energjetike
 • Rishikimi energjetik
 • Kopjet e raporteve të kontrolleve energjetike ose vlerësimit
 • Objektivat e përgjithshme dhe specifike dhe planet e veprimit
 • Planet e trajnimit
 • Lista e parametrave kritikë të funksionimit
 • Vizatimet teknike të sistemit dhe pajisjeve duke përfshirë diagramet e procesit dhe instrumentit dhe/ose diagramet e rrjedhës së procesit
 • Specifikimi teknik i pajisjeve
 • Specifikimet për prokurimin e pajisjeve energjetike
 • Treguesit e Performancës Energjetike (TPE).
 • Gjendja themelore (krahasuese) energjetike
 • Ditaret e operatorëve
 • Të dhënat e mirëmbajtjes dhe servisimit
 • Procesverbalet e takimeve mbi energjetikën
 • Tjetër çfarë është e përshtatshme