8.3 Kontrolli i shënimeve:

Qëllimi i mbajtjes së shënimeve është të keni një dokument të cilit mund t’i referoheni kur duhet të kontrolloni diçka, që ka ndodhur në të kaluarën. Shembuj të regjistrimeve janë planet e trajnimit, librat e operatorëve, planet e veprimit, raportet, procesverbalet e takimeve dhe më shumë.

Shënimet janë gjithashtu dëshmi e dokumentar, për të treguar përputhjen me standardet e SME-së.