8.3 Контрола на записи

Целта на водењето записи е да има документ на кој може да се упатите кога треба да се провери нешто што се случило во минатото. Примери за записи се планови за обука, книги на оператори, акциски планови, извештаи, записници од состаноци и други.

Записите се исто така и документиран доказ да се покаже усогласеноста со стандардите на СУЕ.