8.2 Контрола на документи

Организациите понекогаш се соочуваат со потешкотии околу наоѓањето на важни документи, технички цртежи и прирачници за работа, затоа белешките подолу треба да помогнат да се воспостави едноставен систематски метод на управување со документите за да се избегне оваа неповолна ситуација. Не е важно дали документите се на хартија или во електронска форма.

Документите треба да бидат:

  • Одобрени за употреба за да се обезбеди нивната точност;
  • Периодично прегледани и ажурирани за да се гарантира дека не се застарени;
  • Тековната верзија треба да биде соодветно означена, а старите верзии да бидат архивирани;
  • Тие треба да бидат читливи.
  • Тие треба да може лесно да се најдат и идентификуваат

Корисно е да се одржува индекс на документи, којшто претставува листа на сите релевантни документи.