8. Разбирање на улогата на комуникацијата, контрола на документите и записите

8.1 Разбирање на улогата на комуникацијата, документите и записите

За ефективно раководење и функционирање на СУЕ неопходно е да се врши постојано документирање.  Подолу е наведена листа на вообичаени документи:

 • Енергетска политика
 • Енергетски преглед
 • Копии од енергетска контрола или извештаи од проценка
 • Општи и посебни цели и акциони планови
 • Планови за обука
 • Листа на критични оперативни параметри
 • Технички цртежи на системот и опремата вклучувајќи ги дијаграмите на процеси и инструменти и/или дијаграми за текот на процесот
 • Техничка спецификација на опремата
 • Спецификации за набавка на енергетска опрема
 • Индикатори на енергетски перформанси (ИЕП)
 • Основна (споредбена) енергетска состојба
 • Дневници на операторите
 • Записи за одржување и сервисирање
 • Записници од енергетски состаноци
 • Друго што е соодветно