7.2 Ndërtimi i ndërgjegjësimit organizativ

Është e rëndësishme që të gjithë punonjësit dhe nënkontraktorët brenda organizatës të jenë të vetëdijshëm, për përkushtimin e organizatës për të përmirësuar performancën energjetike. Shumë organizata gjithashtu zbatojnë trajnime për të rritur ndërgjegjësimin e stafit, për rëndësinë e menaxhimit të energjisë dhe uljen e kostove të energjisë.