5. Formimi i një ekipi të menaxhimit të energjisë

Në varësi të madhësisë së organizatës, duhet të merret parasysh mundësia e krijimit të një ekipi të menaxhimit të energjisë. Ekipi ka një rol për të luajtur në asistimin e përfaqësuesit të menaxhmentit në zbatimin e sistemit të menaxhimit të energjisë, dhe shpesh është hapi i parë konkret drejt ndryshimit të qëndrimit të kulturës organizative ndaj energjisë.

Ekipi mund të përfshijë disa, ose të gjithë të shënuar më poshtë

 • Përfaqësues i menaxhmentit;
 • Menaxheri energjetik, ose inxhinier i energjisë që i ka këto detyra:
  • T’i japë udhëzime dhe këshilla përfaqësuesit të menaxhmentit;
  • Të ndihmojë në zhvillimin e politikës së energjisë, rishikimin e energjisë dhe planin e veprimit;
  • Të informojë dhe raportojë mbi progresin e programit;
 • Personat që kanë treguar interes;
 • Përfaqësues nga secila fushë kryesore në të cilën ka konsum të konsiderueshëm të energjisë;
 • Menaxher Financiar;
 • Menaxher(ë) të prodhimit dhe/ose operacioneve;
 • Menaxher i cilësisë dhe menaxher i shëndetit dhe sigurisë në vendin e punës;
 • Stafi i komunikimit ose trajnimit;
 • Departamentet e tjera përkatëse.