5.2 Опрема

Кога се набавува опрема која троши енергија, треба да се испита потенцијалот за алтернативи со помала потрошувачка на енергија.

  • Дали имате политика за набавка на нови и замена на постојни светилки и сијалици? Во рамки на проектите честопати се набавува најевтината опција и потоа тоа се заменува во текот на работењето.
  • Дали имате политика за набавка на ИТ опрема?
  • Дали имате политика за набавка на електрични мотори? Означувањето на моторите кои треба да се поправат или заменат пред да се случи дефект може да биде многу ефективно.
  • Дали ги оценувате трошоците за целиот животен циклус (LCC) кога се купуваат поголеми уреди?