5. Формирање на тим за управување со енергија

Зависно од големината на организацијата треба да се разгледа опцијата за формирање на тим за управување со енергија. Тимот има улога да помага на претставникот на раководството при спроведување на системот за управување со енергија и честопати тоа е првиот конкретен чекор кон промена на односот на организациската култура кон енергијата.

Во тимот може да бидат вклучени некои или сите кои се подолу наведени:

 • Претставник на раководството;
 • Енергетски раководител или инженер за енергија кој ги има следниве задачи:
 • Да дава насоки и совети на претставникот на раководството;
 • Да дава помош при изработка на енергетска политика, енергетски преглед и акциски план;
 • Да информира и да дава извештаи за напредокот на програмата;
 • Лица кои покажале интерес;
 • Претставник од секоја клучна област во која има значителна потрошувачка на енергија;
 • Финансиски раководител;
 • Раководител(и) на производство и/или оператива;
 • Раководител за квалитет и раководител за здравје и безбедност на работното место;
 • Кадар за комуникации или обука;
 • Други релевантни оддели.