4. Vlerësimi i pajtueshmërisë me kërkesat ligjore dhe të tjerat

Që të përcaktohet pajtueshmëria ligjore dhe pajtueshmëri tjera duhet të bëhen kontrolle rutinë. Disa herë gjatë vitit duhet të rishikoni listën e kërkesave, për të përcaktuar nëse veprohet ndaj të njëjtave.