4.3 Комуникација

Оперативниот кадар, инженерите, надзорниците, операторите, итн., треба да бидат целосно запознати со проектираната цел на системите со кои тие управуваат.