4.2 Lëshimi në funksion

Gjatë lëshimit në funksion, qëllimi është që pajisjet ose sistemi i instaluar të funksionojë në përputhje me specifikimet e projektuara.