4.2 Пуштање во функција

При пуштањето во функција целта е инсталираната опрема или систем да функционира според проектните спецификации.