4. Оценка на усогласеноста со законските и други барања

За да се утврди законската и друга усогласеност потребно е да се вршат рутински проверки. Одреден број пати во текот на годината треба да направите преглед на листата на барања за да утврдите дали се постапува согласно на истите.