3. Përcaktimi i diapazonit dhe kufijve

Është e nevojshme të përcaktohet se çfarë do të mbulohet nga Sistemi i Menaxhimit të Energjisë (SME). Për shembull:

  • A duhet të përfshihen të gjitha objektet e kapacitetit?
  • A duhet të përfshihen të gjitha fabrikat në organizatë?
  • A janë të përfshirë të gjitha departamentet?
  • A janë të përfshira të gjitha proceset?
  • A janë përfshirë të gjitha burimet e energjisë?
  • A përfshihet transporti?
  • A përfshihet menaxhimi i ujit? Megjithëse uji nuk është një burim energjie, menaxhimi i tij është shumë i ngjashëm me menaxhimin e energjisë, dhe shumë organizata zgjedhin ta bëjnë këtë me të njëjtin sistem. E njëjta gjë vlen edhe për agjensët tjerë, të tillë si azoti ose të tjerët.

Pasi të jenë vendosur fushëveprimi dhe kufijtë, kjo duhet të dokumentohet.