10. Vendosja e qëllimeve të përgjithshme dhe të veçanta energjetike

10.1 Qëllimet e përgjithshme

Qëllimet e përgjithshme janë më afatgjata dhe më pak të përcaktuara sesa qëllimet e veçanta. Shembull i një qëllimi të përgjithshëm është trajnimi i të gjithë operatorëve mbi aspektet energjetike të rolit të tyre gjatë dy viteve të ardhshme. Një tjetër qëllim i përgjithshëm është të përmirësohet efikasiteti i sistemit të avullit me 10 për qind gjatë tre viteve të ardhshme.

 

Lidhja ndërmjet qëllimeve të përgjithshme dhe të veçanta dhe planeve të veprimit