10. Воспоставување на општи и посебни енергетски цели

10.1 Општи цели

Општите цели се подолгорочни и помалку дефинирани од посебните цели. Пример за една општа цел е да се обучат сите оператори за енергетските аспекти на нивната улога во текот на следните две години. Друга општа цел е да се подобри ефикасноста на системот на пареа за 10 проценти во текот на следните три години.

 

Врска помеѓу општите и посебните цели и акционите планови