1. Përcaktimi i funksionalitetit të sistemit

Kontrolli – A e përmirësoni performancën dhe kurseni energji, apo jo? Nëse jo, pse dhe çfarë duhet të bësh për ta përmirësuar atë.

Në këtë fazë, kontrollohet si janë përmirësimet e parashikuara në realitet si për sistemin, ashtu edhe për performancën e energjisë në tërësi. Me pak fjalë, kjo fazë e kontrollit përbëhet nga elementët kryesorë të mëposhtëm, që duhet t’u përgjigjen pyetjeve të mëposhtme:

  • Monitorimi, matja dhe analiza: “A po përmirësohet me të vërtetë performanca energjetike e organizatës?”
  • Vlerësimi i pajtueshmërisë ligjore, ose e diç tjetër.
  • Kontrolli i brendshëm: “A funksionon SUE e organizatës siç kërkohet dhe përcaktohet?”
  • Mospërputhja, korrigjimet, masat korrigjuese dhe parandaluese: “A ndërmerr organizata veprimet e duhura në rast të një mospërputhje të mundshme?”
  • Kontrolli i shënimeve: “A mundet organizata ta demonstrojë harmonizimin, me kërkesat e sistemit të saj të menaxhimit të energjisë?”