1. Çfarë përfshin faza e planifikimit?

Planifikimi – shndërrimi i përkushtimit dhe politikës energjetike në qëllimet e përgjithshme dhe të veçanta dhe planet e veprimit

Planifikimi ka për qëllim t’i përcaktojë të gjitha mënyrat në të cilat harxhohet energjia. Në thelb është kontrolli energjetik që e krahason situatën themelore me konsumin real. Qëllimi i procesit të kontrollit energjetik është të shqyrtohet përdorimi i energjisë në mënyrë sistematike me fokus në konsumatorët më të rëndësishëm të energjisë dhe mundësitë e kursimit.

Është thelbësore të dihet se sa energji përdoret, ku dhe për çfarë qëllimi. Është e domosdoshme të përcaktohen indikatorët që do të tregojnë progresin në lidhje me qëllimet e përgjithshme dhe të veçanta. Në këtë fazë, politika energjetike kalon në serinë e aktiviteteve konkrete që kompania duhet t’i zbatojë për të përmirësuar performancën energjetike.

Duhet të jeni në gjendje t’u përgjigjeni pyetjeve si vijon:

  • Sa sasi e energjisë përdoret në kompani? Cili është trendi i këtij përdorimi? Ku përdoret? Kush janë konsumatorët më të rëndësishëm?
  • Nga çka varet ky përdorim i energjisë, përkatësisht cili ndryshim shkakton variacione në përdorimin e energjisë? Cilët njerëz ndikojnë dukshëm në performancat energjetike të organizatës?
  • Cilët indikatorë janë më të përshtatshëm për matjen dhe menaxhimin e performancave energjetike të organizatës? Cilat janë mundësitë për t’i përmirësuar performancat energjetike të organizatës?
  • Cilat janë qëllimet e përgjithshme dhe të veçanta të organizatës për t’i përmirësuar performancat energjetike?
  • Si duken planet e veprimit për përmirësimin e performancave energjetike të organizatës në periudhën e ardhshme?