1.4 Mirëmbajtja

  • Mirëmbajtja e planifikuar parandaluese duhet të kryhet në përputhje me rekomandimet e prodhuesit. Kjo kërkon planifikimin, kompletimin dhe regjistrimin e aktiviteteve të mirëmbajtjes.
  • Individët që kryejnë mirëmbajtje duhet të jenë të vetëdijshëm për ndikimin e punës së tyre në performancën energjetike të PRE-së.
  • Cilësimet që ndikojnë në performancën energjetike të pajisjeve duhet të njihen dhe të vendosen në mënyrën e duhur të funksionimit.