1.4 Одржување

  • Планираното превентивно одржување треба да се спроведува согласно препораките на производителот. За тоа е потребно планирање, комплетирање и евидентирање на активностите за одржување.
  • Поединците кои го спроведуваат одржувањето треба да бидат свесни за влијанието на нивната работа врз енергетските перформанси на ЗКЕ.
  • Поставките кои влијаат на енергетските перформанси на опремата треба да бидат познати и да се постават во точниот режим на работа.