1. Што опфаќа фазата планирање?

Планирање — преточување на посветеноста и енергетската политика во општи и посебни цели и акциони планови

Планирањето има за цел да ги утврди сите начини на кои се троши енергија. Во основа претставува енергетска контрола која ја споредува основната состојба со реалната потрошувачка. Целта на процесот на енергетска контрола е да се разгледа користењето енергија на систематски начин со фокус на најзначајните потрошувачи на енергија и можности за заштеда.

Клучно е да се знае колку енергија се користи, каде и за која цел. Неопходно е да се определат индикаторите кои ќе го покажуваат напредокот во однос на општите и посебните цели. Во оваа фаза енергетската политика преминува во серија од конкретни активности кои компанијата треба да ги спроведе за подобрување на енергетската изведба.

Треба да бидете во можност да ги одговорите следните прашања:

  • Колкаво количество енергија се употребува во компанијата? Кој е трендот на тоа користење? Каде се користи? Кои се најзначајните потрошувачи?
  • Од што зависи оваа употреба на енергија, т.е. која променлива предизвикува варијации во користењето на енергија? Кои луѓе значително влијаат врз енергетските перформанси на организацијата?
  • Кои индикатори се најпогодни за мерење и управување со енергетските перформанси на организацијата? Кои се можностите за подобрување на енергетските перформанси на организацијата?
  • Кои се општите и посебни цели на организацијата за подобрување на енергетските перформанси?
  • Како изгледаат акционите планови за подобрување на енергетските перформанси на организацијата во претстојниот период?