1. Воспоставување на процедури за тековно оперативно работење

1.1 Преземање на активности за подобрување на енергетските перформанси на дневна основа

Во оваа фаза се спроведуваат мерките за заштеда на енергија и подобрување на енергетските перформанси. Тоа е дел од циклусот на континуирано подобрување заедно со следната фаза на „проверка” каде се врши проверка на системот и на енергетските перформанси.